KANCELARIA NOTARIALNA

KAROLINA NOWAK

ul.Pułaskiego 1/1

70-322 Szczecin

tel.: 91 823 69 74

tel.: 609 819 081

e-mail: kancelaria@karolina-nowak.pl

Rachunek bankowy: Idea Bank S.A. 70 1950 0001 2006 0793 3679 0002

Godziny urzędowania:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 8:00 do 16:00
wtorek, czwartek w godzinach od 9:00 do 17:00

w innych dniach i godzinach
po uprzednim indywidualnym ustaleniu terminu.

Notariusz Karolina Nowak

CZYNNOŚCI NOTARIALNE


Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie,
notariusz powołany jest do dokonywania czynności,
którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.


Notariusz w zakresie swoich uprawnień
działa jako osoba zaufania publicznego,
korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym,
a czynności notarialne dokonane przez notariusza
zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne,

 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,

 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,

 • sporządza poświadczenia,

 • doręcza oświadczenia,

 • spisuje protokoły,

 • sporządza protesty weksli i czeków,

 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych,
  o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń
  i innych dokumentów,

 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej
  wraz z dokumentami stanowiącymi
  podstawę wpisu w księdze wieczystej,

 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Czynności notarialne co do zasady dokonywane są w siedzibie Kancelarii.
Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności mogą być również dokonywane poza jej siedzibą.
W celu ustalenia dokumentów niezbędnych do dokonania konkretnej czynności prosimy o kontakt z Kancelarią.
Notariusz udziela nieodpłatnie wszelkich informacji, wyjaśnień dotyczących czynności dokonywanej w Kancelarii.

OPŁATY NOTARIALNE

W zależności od dokonywanej czynności notarialnej notariusz pobiera:

 •  podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy
  z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 •  podatek od spadków darowizn na podstawie ustawy z dnia
  28 lipca 1983 r o podatku od spadków i darowizn,
 • opłatę sądową na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 • wynagrodzenie notarialne na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r.
  w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Wysokość pobieranych przez notariusza opłat zależy od rodzaju, przedmiotu i wartości czynności.
W celu ustalenia szczegółowych opłat związanych z konkretną czynnością notarialną, prosimy o kontakt z Kancelarią.

MAPA

Kancelaria Notarialna
Karolina Nowak

ul. Pułaskiego 1/1, 70-322 Szczecin

tel.: 91 823 69 74
e-mail: kancelaria@karolina-nowak.pl
rachunek bankowy:
Idea Bank S.A. 70 1950 0001 2006 0793 3679 0002

Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 8:00 do 16:00
wtorek, czwartek w godzinach od 9:00 do 17:00

w innych dniach i godzinach
po uprzednim indywidualnym ustaleniu terminu.