Kancelaria Notarialna

Karolina Nowak

ul. Jagiellońska 90/9
70-437 Szczecin

tel.: 91 433 22 58   tel. kom. 570 99 97 95

e-mail: kancelaria@karolina-nowak.pl

Rachunek bankowy: Idea Bank S.A. 70 1950 0001 2006 0793 3679 0002

Godziny urzędowania:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 8:00 do 16:00
wtorek, czwartek w godzinach od 9:00 do 17:00

w innych dniach i godzinach
po uprzednim indywidualnym ustaleniu terminu.

Notariusz Karolina Nowak

CZYNNOŚCI NOTARIALNE


Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, notariusz powołany jest do dokonywania czynności,
którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.


Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej
funkcjonariuszom publicznym, a czynności notarialne dokonane przez notariusza
zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz dokonuje
następujących czynności

 • sporządza akty notarialne,

 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,

 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,

 • sporządza poświadczenia,

 • doręcza oświadczenia,

 • spisuje protokoły,

 • sporządza protesty weksli i czeków,

 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej

 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Czynności notarialne co do zasady dokonywane są w siedzibie Kancelarii.
Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności mogą być również dokonywane poza jej siedzibą.
W celu ustalenia dokumentów niezbędnych do dokonania konkretnej czynności prosimy o kontakt z Kancelarią.
Notariusz udziela nieodpłatnie wszelkich informacji, wyjaśnień dotyczących czynności dokonywanej w Kancelarii.

OPŁATY NOTARIALNE


W zależności od dokonywanej czynności notarialnej notariusz pobiera:


 •  podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy
  z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 •  podatek od spadków darowizn na podstawie ustawy z dnia z dnia
  28 lipca 1983 r o podatku od spadków i darowizn,
 • opłatę sądową na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 • wynagrodzenie notarialne na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r.
  w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialne

Wysokość pobieranych przez notariusza opłat zależy od rodzaju, przedmiotu i wartości czynności. W celu ustalenia szczegółowych opłat związanych z konkretną czynnością notarialną prosimy o kontakt z Kancelarią.